Hjernerystelse og ditt krav på erstatning

En hjernerystelse kan oppstå i mange ulike situasjoner og kan ha ulikt utfall. I denne artikkelen tar vi deg igjennom de kjente symptomene på en hjernerystelse, samt råd og veiledning til behandling. Du får avslutningsvis en innføring i din rett på erstatning i tilfellene hvor hjernerystelsen påfører deg et økonomisk tap.

 

Hva er en hjernerystelse?

En hjernerystelse er en mild hodeskade som forårsaker midlertidige plager. Statistisk sett varer 60% av hodeskader fra 2-4 uker. Man graderer ikke hjernerystelse – enten har man det eller så har man det ikke.

Hjernen akselererer når vi får en hjernerystelse. Dette gjør at hjernen strekkes og komprimeres akkurat som en gelé-klump i bevegelse. Dette forårsaker at hjernecellene, kalt «nevroner», alle aktiveres på samme tid og forårsaker en kortvarig «elektrisk storm» i hjernen. Når stormen stilner etter kort tid, synker energi nivået til hjernen og er lavest på dag 3-5 etter skaden. Energi nivået går deretter oppover og kan ta opp til 30 dager før det er normalt. Mange er symptomfrie etter 10 dager, men må derfor være forsiktige ettersom kroppen ikke har kommet seg på tross av at man føler seg bra.

De første 24-48 timene bør man være mer i ro. Begrens aktivitet, skjermtid og kognitiv (tanke) aktivitet, og stopp hvis du får symptomer. Etter dette er det sterkt anbefalt at du begynner med å gå korte rolige turer om kvelden før du får tatt en tredemølle test hos en kliniker med sertifisering innenfor hodeskader. Da vet man om man skal begrense aktivitet og i hvilken grad.

 

Hvilke symptomer skal jeg være obs på (såkalte røde flagg)?

 • Kraftig eller økende hodepine
 • Anfall (uten tidligere anfall)
 • Svak i armer eller ben
 • Oppkast
 • Nedsatt tilstedeværelse
 • Endring i syn
 • Prikking eller nummenhet
 • Vanskelig for å snakke eller å forstå tale
 • Vansker med å svelge
 • Vansker med å skrive eller lese
 • Nedsatt finmotorikk – altså skjelvinger
 • Vanskeligheter med koordinasjon
 • Dårligere balanse
 • Uvanlig smaks-sans
 • Mistet bevissthet

Hvis du har symptomer på listen etter traume til hodet skal du dra på legevakten.

 

Bør jeg bruke solbriller eller øreplugger?

Nei, dette gjør at du blir mer sensitiv for lys og lyd. Bruk solbriller som du ellers ville gjort – ute når det er sol. Endre lysinstillingene på skjermen til «Night Shift» eller lignende hvis skjermen plager deg og begrens skjermbruk ved å ta pauser.

 

Hva er poenget med å teste utøver før sesongen?

Evidens-basert testing før sesongstart gir en god indikasjon på din normale kognitive funksjon før skade. Dette gjør det mye lettere å klarere utøvere etter en hjernerystelse, ettersom man kan være sikker på at utøveren er tilbake til normal. Testen er kun gyldig i 1 år og må derfor gjentas.

 

Når bør jeg oppsøke hjelp?

Den viktigste faktoren som bedømmer lengden på plagene er tidsintervallet før man blir undersøkt av en sertifisert kliniker innenfor hodeskader. Fra forskning vet vi at jo raskere man blir undersøkt, jo raskere kommer man tilbake til idrett eller jobb.

 

Har du krav på erstatning etter en hjernerystelse?

Hvis du er påført en hjernerystelse kan du ha krav på erstatning. Dette gjelder blant annet dersom skaden oppsto i arbeid, i en trafikkulykke eller ulykken var forårsaket av noen andre. Et eventuelt erstatningskrav rettes i slike tilfeller mot forsikringsselskapet til din arbeidsgiver, den ansvarlige bilen sitt forsikringsselskap eller direkte mot skadevolderen.

I tillegg kan du ha private forsikringer, for eksempel ulykkes- og uføreforsikringer som kan gi rett på utbetaling.

Det er det økonomiske tapet som skaden påfører deg som skal erstattes, blant annet:

 • Merutgifter til for eksempel behandling, reisevei mv.
 • Inntekts- og pensjonstap
 • Tap av evnen til å arbeide i hjemmet
 • Menerstatning i tilfeller hvor skaden bli varig

Utgangspunktet er at erstatningen skal kompensere ditt tap fullt ut, og at du skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Langvarige plager etter en hjernerystelse

Det hender at en hjernerystelse kan gi varige plager eller «Post-commotio (PCS)». Det defineres som symptomer etter en hjernerystelse som varer lengre enn 30 dager. Det er mange forskjellige symptomer som kan gi opphav til diagnosen PCS og derfor må dette vurderes av en kliniker basert på symptomer og undersøkelse. Det er 5 kjente grunner til vedvarende plager og alle kan behandles.

Langvarig hjernerystelse kan gå ut over den daglige funksjon og ha stor innvirkning på den enkeltes livskvalitet. Dette kan også ha en negativ effekt på arbeidsevnen, og kan føre til en nedgang i inntekten. Dette kan kreves erstattet.

Blir skaden varig kan du også ha krav på erstatning for tapt livsutfoldelse, som kalles menerstatning.

 

Viktig å dokumentere skaden

En utfordring i slike erstatningssaker er ofte manglende dokumentasjon som knytter plagene til den aktuelle ulykken. Mange unngår å oppsøke helsepersonell når plagene er av mindre alvorlig karakter. Det kan få konsekvenser for erstatningskravet.

I en erstatningssak er det du som må sannsynliggjøre skaden og det økonomiske tapet den aktuelle ulykken har påført deg. Rettspraksis viser at det legges størst vekt på tidsnær dokumentasjon fra helsepersonell, i form av løpende journal og epikriser. I tillegg til den helsemessige effekten av å komme tidlig i behandling, er det derfor også i et erstatningsrettslig perspektiv, viktig at du oppsøker lege kort tid etter ulykken.

Hvis hjernerystelsen skulle utvikle seg til en kronisk tilstand er det også viktig å ha dokumentasjon på at du opplever vedvarende plager, omtrent hver måned, det første året etter ulykken. Dette kan dokumenteres ved journal fra din fastlege eller din behandler.

Hvis du ikke kan fremlegge dokumentasjon på vedvarende plager fra ulykken kan du risikere å få avslag på ditt krav om erstatning. Dette gjelder spesielt i tilfeller ved hjernerystelse, hvor symptomene ofte er tilsvarende det mange mennesker opplever selv uten å ha vært utsatt for en ulykke, som blant annet hodepine.

Hvis du er påført en hjernerystelse er det derfor anbefalt å oppsøke lege på et tidlig tidspunkt, og fortsette i behandling hvis plagene vedvarer.

Bistand fra advokat

Hvis du har vært utsatt for en trafikk- eller arbeidsulykke skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under behandling av din sak. Hvis du har fått avslag på en forsikringsutbetaling kan du også ha rettshjelpsdekning i dine private forsikringer, som kan dekke deler av advokatutgiftene. Det anbefales at advokat kontaktes på et tidlig tidspunkt.

 

Skrevet av

Advokat Karin Pauline Gjerlaug og Kiropraktor Christian Pøhl Holm Haagensen

Karin jobber i Codex Advokat, tilknyttet avdeling for erstatnings- og forsikringsrett. I sitt daglige arbeid representerer hun skadelidte i erstatningsoppgjør mot det ansvarlige forsikringsselskap eller skadevolder. Karin har bred kompetanse innenfor trafikk- og arbeidsulykker, i tillegg til at hun bistår klienter i trygderettssaker.

Christian jobber som kiropraktor på NEMUS Storo og NEMUS Frogner, og er sertifisert CCMI hjernerystelse kliniker. Han jobber med akutt og langvarige plager som følge av traume til hodet og nakke, samt holder foredrag om hjernerystelse.