Olve Nyhammer

Kiropraktor, MNKF

MNKF, MNIMF, MNIKF, dagleg leiar