Psykologi

Psykologi er vitenskapen som omhandler menneskers opplevelser, atferd, tanker og emosjoner. Har du noen gang lurt på hvorfor ulike personer reagerer ulikt på den samme hendelsen? Hvordan vi kan lære oss ting, og hvorfor noen har lettere for dette enn andre?

Hvorfor vi føler oss stresset i situasjoner vi er ukomfortable med? Om hva som gjør at noen opplever sterk angst knyttet til enkelte situasjoner, eller at andre opplever perioder hvor de er nedstemte og ulykkelige? Dette er noen få eksempler på spørsmål som psykologien som fagfelt beskjeftiger seg med.

Dette er noen av problemstillingene du kan gå til en psykolog for:

 • Depresjon (som f.eks. følelse av tomhet, tristhet eller energiløshet)
 • Angst
 • Stress/utbrenthet
 • Avhengighetsproblematikk (rus, spill, etc)
 • Traumer
 • Psykose
 • Relasjonsvansker
 • Funksjonstap/funksjonsnedsettelse
 • Sorg
 • Sinnemestring
 • Seksualitetsrelaterte problemer
 • Eksistensielle spørsmål

Hva er en psykolog?

En psykolog har studert vitenskapen psykologi, men i tillegg til å studere normal utvikling og fungering, har en psykolog også fordypet seg i psykiske problemer og behandling av disse. Her i Norge vil det si at man har tatt det som heter Profesjonsstudiet i psykologi ved universitetet, som er en utdannelse over 6 år.

«Psykolog» er en lovregulert yrkestittel, det vil si at det er en beskyttet tittel, og at man derfor etter endt utdanning også må få autorisasjon/godkjenning fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell for å kunne kalle seg psykolog. En med tittelen psykolog i Norge har gjennomgått en forhåndskontroll av at man har nødvendige faglige kunnskaper og ferdigheter, og også at man har de personlige egenskapene som kreves.

Hvordan kan en psykolog hjelpe?

I første omgang vil en psykolog gjøre en utredning, hvor det gjøres en kartlegging av klientens aktuelle problemstilling, men også sykdomshistorie, viktige relasjoner, arbeidssituasjon og så videre. Deretter vil psykologen i samråd med klienten finne måter å løse disse på.

Dette gjøres som oftest gjennom samtaleterapi, altså at man snakker om de ulike problemstillingene. Hvordan terapien legges opp vil avhenge stort av hva slags problemstilling det er snakk om. Ofte vil det innebære at man trener på å håndtere vanskelige følelser eller situasjoner.

Det kan også innebære at man får «hjemmeoppgaver», for å trene på dette mellom terapitimene. En viktig del av terapien vil også være at du får opplæring og innsikt i hvordan relevante psykologiske problemer kan virke inn på hverdagen vår, og hva du kan gjøre for at det skal bli bedre.

Psykologen vil alltid tilstrebe å tilpasse behandlingen best mulig til den individuelle klienten og hans/hennes problemstilling. Varighet av terapi vil også variere stort. Noen er i behov av noen få timer for å få råd, mens andre vil være i behov av et lengre terapiforløp. Hver time varer vanligvis 50 minutter, og de fleste bør tilstrebe å ha terapi ukentlig eller annen hver uke.

Offentlig helsevesen eller privatpraktiserende psykolog?

Når man opplever psykiske lidelser som er alvorlige, kan det være å foretrekke å få behandling innen offentlig helsevesen. Offentlig helsevesen har både poliklinisk behandling hvor man kommer til regelmessige behandlingstimer, og døgnbehandling hvor man blir innlagt på en avdeling i en kortere eller lengre periode. I det offentlige betaler man en egenandel for hver behandlingstime inntil man når sin frikortgrense, deretter er det gratis (se mer informasjon på HELFO sine sider).

Det er imidlertid ofte stor pågang til disse tjenestene, derfor vil mange som ikke har alvorlige problemer ofte oppleve lang ventetid, eller at de får avvist søknad om behandling. Mange foretrekker derfor å få behandling hos en privatpraktiserende psykolog, der ventetiden ofte er kortere. Om du er i tvil hva som passer for deg, anbefaler vi å ta kontakt med din fastlege. Ved å ta kontakt med psykolog i NEMUS kan du også få veiledning om hvordan du bør gå fram.

Norsk Psykologforening

Psykologene i NEMUS er offentlig godkjente av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og er medlemmer av Norsk Psykologforening. På psykologforeningens hjemmesider kan du finne mye nyttig informasjon.

Hvilke klinikker i NEMUS har psykolog?

NEMUS tilbyr psykolog ved NEMUS Storo, NEMUS Bryn, NEMUS Skøyen og NEMUS Ullevaal

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.